Colors de tardor/ Autumn colors/ Colores de otoño

COLORS DE TARDOR:


Fotografía de Anaïs Cedeño 1er A ESO
Els cloroplasts són uns orgànuls que presenten les cèl·lules vegetals de la fulla i que capten l’energia solar. Els cloroplasts deuen el seu color verd a un pigment anomenat clorofil·la. Però en realitat en els cloroplasts existeix una barreja de pigments representats principalment per dos tipus de clorofil·la (clorofil·la a i clorofil·la b), per B carotè i per xantofil·la. Totes aquestes substàncies presenten diferent solubilitat en dissolvents com l'alcohol etílic i això ens permetrà separar-les mitjançant un paper porós.  Les bandes amples indiquen que hi ha molt d’un determinat pigment en la barreja.


Fotografia de Ángela Peña de 2on Barxillerat.


Fotografia de Laura Sarmiento 1er A ESOLa clorofil·la és el pigment fonamental que al captar la llum solar permet captar el nostra dióxid de carboni i juntament amb aigua ho transformen el els sucres que els hi serveixen d'aliment i alliberen oxigen.

La clorofil·la en sentit estricte es produeix en les fulles en grans quantitats durant l'estiu, que és quan hi ha més hores de llum i és per això que les fulles dels arbres de fulla caduca són verds a l'estiu.

Però perquè les fulles canvien de color a la tardor?  Doncs per una qüestió de supervivència i d'adaptació. La clorofil·la és molt inestable i s'ha de sintetitzar continuament per a substituir a la que es destrueix. A la tardor, la quantitat d'hores de llum baixa, per la qual cosa la llum quasi no pot ser captada ni utilitzada. És per això que la planta decideix disminuir la sava que arriba a les fulles i disminueixen la producció de clorofil·la per a estalviar i no produir un excés de clorofil·la que no s'utilitzarà. Però a més a més també interessa a la planta desfer-se de la clorofil·la perquè quan la planta fa la fotosíntesi també transpira i perd aigua, i aquesta aigua que es distribueix en la superfície de la fulla abans d'evaporar-se, en èpoques de temperatures baixes podria congelar-se i faria malbé la fulla.

Els carotenoïdes i xantofil·les són de color taronjós i grogós respectivament i també ajuden al procés fotosintètic. Es troben amagats per la presència verda de la clorofil·la i són més estables que la clorofil·la,  per tant no és degraden tan ràpid . Aquests pigments apareixen a la tardor quan la clorofil·la es va degradant i deixa de produir-se, descubrint-se als nostres ulls progressivament.

I què passa amb els colors vermells i ocres de la tardor? Apareixen gràcies a les antocianinesAquests pigments es produeixen sobretot quan disminueix el nombre d'hores de llum.  Necessiten igualemnt alguna mica de llum, i es produeixen gràcies als dipòsits de glúcids (sucres) que les fulles fabriquen i acumulen a l'estiu. Es creu que la funció de les antocianines en la planta és protegir a la planta en front la llum solar, ser repelents d'insectes, funcionar com a antioxidants o inclús com a  anticongelants davant del fred.
Progressivament van disminuint les reserves de sucre i per tant la síntesi de antocianines, i al final deixen de fabricar-se. Es tanca definitivament davant el pas de sava cap a les fulles i aquestes acaben per assecar-se i caure.
És important destacar que les fulles que han caigut es descomposaran i els nutrients alliberats al sòl seran absorvits novament a la primavera per les arrels de la planta.

Per observar els diferents pigments vegetals hem agafat fulles verdes i fulles amb els colors de la tardor. Els alumnes han preparat la mostra de la següent manera.
1.       Triturar en un morter fragments petits del vegetals fins reduir-los a polpa i afegir una mica de dissolvent (etanol) i una petitíssima quantitat de CO3Ca per tal d’evitar la degradació dels pigments (posar la que pugui caber en una espàtula)

2.       Seguir triturant fins que els fragments vegetals es descoloreixin per haver passat tots els pigments al dissolvent.

Fotografia de Anaïs Cedeño de 1er A ESO3.       Filtrar amb un paper de filtre.

4.       Netejar amb una mica d’etanol el morter.

5.       Col·locar el filtrat en un vas de precipitats  o en una placa de Petri, i situar sobre ell una fina tira de paper de filtre, de forma que quasi no toqui el líquid i estigui separada de les parets del vas.

6.       Tapar el vas de precipitats per evitar l’evaporació del dissolvent.

7.       Esperar 30 minuts, per a que els diferents pigments es vagin separant a l’avançar per la tira de paper.

Us passem unes precioses fotografies de la pràctica que han fet els diferents grups de 1er d'ESO.


Fotografia de Aroa Jiménez de 1er A ESO


Fotografia de Ana Escribano 1er C ESO
Fulles verdes.


Fotografia de Ana Escribano 1er C ESO
Fulles grogues.


Fotografia de Ana Escribano 1er C ESO
Fulles vermelles.


Fotografia de Laura Sarmiento de 1er A ESO.
Filtrat de les fulles verdes.


Fotografia de laura Sarmiento 1er A ESO.


AUTUMN COLORS:

Every autumn we revel in the beauty of the fall colors. The mixture of red, purple, orange and yellow is the result of chemical processes that take place in the tree as the seasons change from summer to winter.

Picture by Anaïs Cedeño 1er A ESO


During the spring and summer the leaves have served as factories where most of the foods necessary for the tree's growth manufactured. This food-making proces takes place in the leaf in numerous cells containing chloroplhyll, wich gives the leaf its green color. This extraordinary chemical absorbs from sunlight the energy that is used in transforming carbon dioxide  and water to carbohydrates, such as sugars and starch.

Along with the green pigment are yellow to orange pigments, carotenes and xanthophyll pigments which, for example, give the orange color to ca carrot. Most of the year these colors are masked by great amounts of green coloring.

But in the fall, because of changes in the length of daylight and changes in temperature, the leaves stop their food-making process. The chlorophyll breaks down, the green color desappears, and the yellow to orange colors become visible and give the leaves part of their fall splendor.

At he same time other chemical changes may occur, which form additional colors throught the development of red anthocyanin pigments. Some mixtures give rise to the reddish and purplish fall colors of trees.

The autumn foliage of some tress show only yellow colors. Others, like many oaks, display mostly browns. All these colors are due to the mixing of varying amounts of the chlorophyll residue and other pigments in the leaf during the fall season.

For to visualize the different plant pigments, we have done a practice of chromatography of the pigments. Because all these substances can be separated if dissolved in alcohol. The width of the bands indicate that there is much of that particular pigment in the mixture.

Picture by Ángela Peña 2on batxilleratMaterial:

Mortar and pestle, ethanol, diferent leaves, filter paper, funnel, Petri dish, beaker, spatula, CO3Ca.

Method:

1. Cut small pieces of the vegetable into a mortar and reduce them to pulp and add a little solvent (ethanol) and a small amount of CO3Ca to avoid the degradation ot the pigments

2. Continue until the vegetable fragments are discolored by having passed all the pigments to the ethanol.

Picture by Anaïs Cedeño 1er A ESO3. Filter with a filter paper.

4. Clean the mortar with ethanol.

5. Place the filtrate in a Petri dish or in a beaker and place on it a thin strip of filter paper, so that it almost does not touch the liquid and is separated from the walls of the glass.

6. Wait 30 minutes, so that the different pigments will be separated when progressing through the paper strip.

I show with you some students pictures about the practice.

Picture by Laura Sarmiento 1er A ESOPicture by Ana Escribano 1er C ESO
yellow leaves


Picture by Ana Escribano 1er C ESO
red leaves


Picture by Ana Escribano 1er C ESO
green leaves


Picture by Aroa Jiménez 1er A ESO


Picture by Laura Sarmiento 1er A ESO


Picture by Laura Sarmiento 1er A ESO
COLORES DE OTOÑO:

                                Fotografía de Anaïs Cedeño 1er A ESOLos cloroplastos son unos orgánulos que presentan las células vegetales de la hoja y que captan la energía solar. Los cloroplastos deben su color verde a un pigmento llamado clorofila. Pero en realidad en los cloroplastos existe una mezcla de pigmentos representados principalmente por dos tipos de clorofila (clorofila a y clorofila b), por B caroteno y por xantofila. Todas estas sustancias presentan diferente solubilidad en disolventes como el alcohol etílico y esto nos permitirá separarlas mediante un papel poroso. Las bandas anchas indican que hay mucha cantidad de un determinado pigmento en la mezcla.

Fotografía de Ángela Peña de 2º Batxillerat.La clorofila es el pigmento fundamental que al captar la luz solar permite captar el nuestra dióxido de carbono y junto con agua lo transforman el los azúcares que les sirven de alimento y liberan oxígeno.

La clorofila en sentido estricto se produce en las hojas en grandes cantidades durante el verano, que es cuando hay más horas de luz y es por eso que las hojas de los árboles de hoja caduca son verdes en verano.

Pero para que las hojas cambian de color en otoño? Pues por una cuestión de supervivencia y de adaptación. La clorofila es muy inestable y se debe sintetizar continuamente para sustituir a la que se destruye. En otoño, la cantidad de horas de luz baja, por lo que la luz casi no puede ser captada ni utilizada. Es por ello que la planta decide disminuir la savia que llega a las hojas y disminuyen la producción de clorofila para ahorrar y no producir un exceso de clorofila que no se utilizará. Pero además también interesa a la planta deshacerse de la clorofila para que cuando la planta hace la fotosíntesis también transpira y pierde agua, y esta agua que se distribuye en la superficie de la hoja antes de evaporarse, en épocas de temperaturas bajas podría congelarse y estropearía la hoja.

Los carotenoides y xantofilas son de color anaranjado y amarillento respectivamente y también ayudan al proceso fotosintético. Se encuentran escondidos por la presencia verde de la clorofila y son más estables que la clorofila, por lo tanto no es degradan tan rápido. Estos pigmentos aparecen en otoño cuando la clorofila se va degradando y deja de producirse, descubriendo a nuestros ojos progresivamente.

Y qué pasa con los colores rojos y ocres del otoño? Aparecen gracias a las antocianinas. Estos pigmentos se producen sobre todo cuando disminuye el número de horas de luz. Necesitan igualmente un poco de luz, y se producen gracias a los depósitos de glúcidos (azúcares) que las hojas fabrican y acumulan en verano. Se cree que la función de las antocianinas en la planta es proteger a la planta frente a la luz solar, ser repelentes de insectos, funcionar como antioxidantes o incluso como anticongelantes ante el frío.

Progresivamente van disminuyendo las reservas de azúcar y por lo tanto la síntesis de antocianinas, y al final dejan de fabricarse. Se cierra definitivamente ante el paso de savia hacia las hojas y éstas terminan por secarse y caer.

Es importante destacar que las hojas que han caído se descompondrán y los nutrientes liberados al suelo serán absorbidos nuevamente en primavera por las raíces de la planta.

Para observar los diferentes pigmentos vegetales hemos cogido hojas verdes y hojas con los colores del otoño. Los alumnos han preparado la muestra de la siguiente manera.

Material:

Mortero y maja, etanol, papel de filtro, embudo, placa de Petri, carbonato de calcio, hojas de otoño.

Procedimiento:

1. Triturar en un mortero fragmentos pequeños del vegetales hasta reducirlos a pulpa y añadir un poco de disolvente (etanol) y una pequeñísima cantidad de CO3Ca para evitar la degradación de los pigmentos (poner la que pueda caber en una espátula)

2. Seguir triturando hasta que los fragmentos vegetales se decoloren por haber pasado todos los pigmentos al disolvente.

Fotografía de Anaïs Cedeño de 1º A ESO3. Filtrar con un papel de filtro.

4. Limpiar con un poco de etanol el mortero.

5. Colocar el filtrado en una placa de Petri o en un vaso de precipitados y situar sobre él una fina tira de papel de filtro, de forma que casi no toque el líquido y esté separada de las paredes de la placa.

6. Esperar 30 minutos, para que los diferentes pigmentos se vayan separando al avanzar por la tira de papel.Os pasamos unas preciosas fotografías de la práctica que han hecho los diferentes grupos de 1º de ESO.

Fotografía de Ana Escribano 1er C ESO.
Hojas amarillas.


Fotografía de Ana Escribano 1er C ESO.
Hojas rojas.


Fotografía de Ana Escribano 1er C ESO.
Hojas verdes.


                                       Fotografía de Aroa Jiménez de 1er A ESO


Fotografía de Laura Sarmiento 1er A ESO


Fotografía de Laura Sarmiento 1er A ESOFotografía de Laura Sarmiento 1er A ESO
Comentaris