PARC DE SANT LLORENÇ DE MUNT: EL MONTCAU. Catalunya.


EL MONTCAU: GEOLOGIA I VEGETACIÓ


Aquests dies d'abril hem fet una sortida al Montcau que ha estat guiada pel biòleg Marc Vilella i pel geòleg Jordi Espuny.  L'itinerari consistia en anar des del Coll d'Estenalles fins al Montcau, prèvia desviació cap a la cova de la Simanya.

EL MONTCAU:
These days in April we did an excursion to Montcau guided by the biologist Marc Vilella and the geologist Jordi Espuny. The itinerary went from Coll d'Estenalles to Montcau, with a prior stop to the cave of La Simanya.
Des del punt de vista geològic hem estudiat la roca majoritària del parc, el conglomerat, el seu origen i la seva composició. També hem vist contemplant el paisatge com l'aigua ha modelat al llarg de milions d'anys aquest màgic relleu gràcies a la presència de diàclasis i a la diferent duresa de les roques d'aquest antic delta de fa 40 milions d'anys que es va aixecar fa uns 11,5 milions d'anys.

We studied from a geological point of view the majority rock of the park, the conglomerate, its origin and its composition as well. We have also contemplated how water has shaped this magical relief over millions of years thanks to the presence of diaclasis and to the different hardness of the rocks of this 40 million years old delta that rose about 11,5 million years ago.


Ascending towards Montcau

Des del punt de vista biològic, hem pogut veure com la geologia, condiciona en gran mesura les formacions vegetals i formes de vida que ens podem trobar en el parc i en concret al Montcau. La roca de conglomerat és tan impermeable que durant l'època de pluges l'aigua no pot infiltrar-se i circula superficialment (aigua d'escolament). 

From a biological point of view, we saw how geology conditions vegetal formations and life forms that we can find in the park and in Montcau. Conglomerate rock is so waterproof that during rainy season water circulates superficially.

Runoff water


Com a resultat  el sòl generalment està eixut, i l'aigua és poc accessible per a les plantes. El terreny majoritàriament calcari també dificulta el creixement de la vegetació. Les plantes doncs del Montcau  presenten unes adaptacions característiques per no perdre la poca aigua que tenen a l'abast, i per fixar-se a un sòl poc desenvolupat. Aquestes adaptacions que han vist els alumnes són:


 • presència de fulles petites o amb els marges revoluts (Thymus vulgaris)
 • presència de pèls per a no perdre aigua per transpiració (la majoria de les plantes)
 • anvers també amb pèls o amb una capa cèrica que  impermeabilitza les fulles durant les hores de molt de sol i calor.
 • presència de fulles que emmagatzemen aigua, com és el cas del crespinell (Sedum sp.)
 • Les molses formen catifes denses per no perdre aigua i  poden deshidratar-se durant l'època seca i a l'època de pluges tornen a reviure.
Consequently, the soil is usually dry, and water is not easily available for plants to use. Furthemore, calcareous soil negative effects on plant growth. The Montcau plants have special root adaptations to infertile soils and some characteristic adaptations as well to not lose the limited water resources. These adaptations identified by students were:
 • Small leaves or revolute edges (Thymus vulgaris), trichomes on both sides of leaves to stop evapotranspiration (almost all of them),
 • Leaves coated with waxy substance that impermeability them during periods of heat extreme..
 • presence of leaves that enables them to collect water (crespinell. Sedum sp.)
 • Moss carpets for helping to retain water. A dried moss during dry periods can recovered itself after rain period.

    Molsa Pleurochaete squarrosa i crespinell (Sedum sp.)

Moss Pleurochaete squarrosa i Sedum sp.Moss.


 • També hi ha lloc per a una alga cianofícia anomenada Nostoc, que hem pogut veure com petites masses gelatinoses verdoses i que es tornen marrons quan falta aigua. Viu entre els racons humits i sense vegetació, doncs necessita molta llum.
 • We also find the cianoficia algae Nostoc. a green algae that becomes brown when the ambient is dry. This algae requires high levels of humidity and light with a lack of vegetation. 

 • És important també parlar del narcís requienii (Narcissus requieniique gràcies als bulbs pot passar l'època desfavorable sota terra i a l'època de pluges ràpidament comença a treure fulles i flors.
 • It is also important to talk about narcissus requienii (Narcissus requienii), a bulbous plant that, thanks to its bulb, it remains in the soil durind colder temperatures growing quickly, both leaves and flowers, when raining periods.
Narcissus requienii


Anant cap a la cova de la Simanya, ens hem trobat amb un paisatge completament diferent, ombrívol, corresponent a l'obaga, que permet el desenvolupament d'una vegetació completament de fulla en general perenne, amb fulles grans per capturar al màxim la poca llum que arriba al substrat: moixera (Sorbus sp), arboç (Arbutus unedo), alzina (Buxus sempervirens), també hi ha l'alzina (Quercus ilex), boix grèvol (Ilex aquifolium), heura (Hedera helix), violes (Viola sylvestris), anèmones fetgeres (Anemone hepatica), primaveres (Primula veris), molses, falgueres com el polipodi (Polypodium vulgare), fongs gelatinosos com les tremelàcies Tremellia mesenterica) o fongs de soca sobre troncs morts i en descomposició. En definitiva, hem vist un paisatge vegetal completament diferent al de les zones assolejades i seques.

On our way to the Simanya cave, we found a humid and shady landscape that allows the developmentof a perennial leafy vegetation , with large leaves to capture the insignificant light that arrives to the substrate: Sorbus sp., Arbutus unedo, Buxus sempervirens), Quercus ilex, Ilex aquifolium), ivy (Hedera helix), violet (Viola sylvestris), anemones (Anemona hepatica) , primoses (Primula veris), mosses, braken (Polypodium vulgare), gelly fungus (Tremellia mesenterica). In short, we found a completely different landscape compared with the dry and sunny areas first identified.


Tremellia mesenterica


Viola sylvestris


No us perdeu la pròxima entrada!!! Hi hauran unes fotografies precioses del que han treballat al laboratori els alumnes amb material de la sortida.

Do not miss the next stories including spectacular photos from our students working at the laboratory with the material of the excursion 

Comentaris