Larva de mosquit

Larva de mosquit/ Mosquito larvae

La larva de mosquit és un dels estadis del cicle biològic del mosquit. Es reprodueixen en aigua estancada. Els ous es desenvolupen en larves, les larves en pupes i aquestes pupes en adult. Les larves són criatures allargades, peludes i segmentades que es mouen i s'alimenten de les algues que creixen en l'aigua. La part anterior del cos té el cap amb la boca, antenes i ulls compostos. El cos està dividit en 10 segments i cada segment té pèls. La part posterior de la larva té brànquies per respirar l'oxigen de l'aigua, sifó per respirar l'oxigen atmosfèric i un segment anal.

Mosquitoes are small Harmful insects. They breed into larvae, larvae into pupa and pupa developed into imago or and adult.
Larvae are elongated, hairy, segmented creatures that move about and feed upon algae growing in water.
The anterior part of the body has somewhat indistinct head equipped with mouth parts, compound eyes and antennae. The body is divided into tingues segments. Each segment has a few bristles or hairs. The posterior part of the larva bears gills, respiratory siphons and the comb.


Comentaris