OBSERVACIÓ DE CÈL·LULES DE L'EPITELI BUCAL

OBSERVACIÓ DE CÈL·LULES ANIMALS: CÈL·LULES DE L'EPITELI BUCAL.

Aquests dies observem cèl·lules animals per tal de comparar-les amb les cèl·lules vegetals vistes anteriorment. La pràctica la fem seguint el guió que mostro a continuació.


Material:
Microscopi, escuradents, blau de metilè, portaobjectes, cobreobjectes i paper secant.

Procediment:

1. Parteix l’escuradents i amb la meitat grata suaument la cara interna de la galta.
2. Col·loca una gota d’aigua sobre el portaobjectes.
3. Suca diverses vegades la part de l’escuradents amb que has gratat la galta en la gota d’aigua estenent-la sobre el portaobjectes.
4. Posa una gota de blau de metilè molt diluït sobre la mostra fixada i espera dos o tres minuts a fi que les cèl·lules es tenyeixin.
5. Cobreix la preparació amb el cobreobjectes i neteja l’excés de colorant amb paper secant.
6. Observa la preparació al microscopi amb diversos augments, però començant sempre per l’objectiu més petit.
7. Dibuixa el que veus tot indicant-hi de què es tracta i els augments amb què observes.

COM ES VEUEN LES CÈL·LULES AL MICROSCOPI?


Fotografia de Cesca Andreu


                                        Fotografia de Irene Pardo de 1er B ESOFotografia de Anaïs Cedeño de 1er A ESO


 Fotografia de Laura Sarmiento 1er A ESO


 Fotografia de Víctor Navarrete 1er B ESO


Paso també altres fotografies del dia que vam fer la pràctica:

Fotografia de Ibtissam Bassa 1er C ESO


Fotografia de Cesca Andreu


Fotografia de Cesca AndreuOBSERVATION OF ANIMAL CELLS: EPITHELIAL CELLS OF ORAL MUCOSA.


These days we observe animal cells 

Material:

A simple student's microscopi, slide, cover slip, dye methylene blue and drying paper.

Method:

1. Spread the stick and gently half the inner face of the cheek.

2. Put a drop of water on the slide.

3. Squeeze several times the part of the stick with which you have scratched the cheek in the drop of water, extending it on the slide.

4. Put a very dilute methylene blue drop on the set sample and wait two or three minutes in order for the cells to become dyed.

5. Cover the preparation with the cover slip and clean excess dye with drying paper.

6. Now look through the eyepiece and turn ONLY the smaller, fine focusing knob to move the optical tube upwards until an image comes into focus.

7. Swap the objective lens for a higher powered one so that you can see the cells at greater magnification. 

How are the cells seen under the microscope? We show you some pictures about the cells and about this nice day. 

Picture by Cesca Andreu


Picture by Anaïs Cedeño 1er A ESO

Picture by Ibtissam Bassa 1er C ESO


 Picture by Cesca Andreu


 Picture by Cesca Andreu


 Picture by Irene Pardo 1er B ESO


 Picture by Laura Sarmiento 1er A ESO


 Picture by Víctor Navarrete 1er B ESOOBSERVACIÓN DE CÉLULAS ANIMALES: CÉLULAS DEL EPITELIO BUCAL.


Estos días observamos células animales para compararlas con las células vegetales vistas anteriormente. La práctica la hacemos siguiendo el guión que muestro a continuación.

Material:

Microscopio, palillos, azul de metileno, portaobjetos, cubreobjetos y papel secante.


Procedimiento:


1. Parte el palillo y con la mitad roza suavemente la cara interna de la mejilla.

2. Coloca una gota de agua sobre el portaobjetos.

3. Unta varias veces la parte del palillo con que te has rascado la mejilla en la gota de agua extendiéndola sobre el portaobjetos.

4. Pon una gota de azul de metileno muy diluido sobre la muestra fijada y espera dos o tres minutos para que las células se tiñan.

5. Cubre la preparación con el cubreobjetos y limpia el exceso de colorante con papel secante.

6. Observa la preparación al microscopio con varios aumentos, pero empezando siempre por el objetivo más pequeño.

7. Dibuja lo que ves indicando de que se trata y los aumentos con que observas.

¿Cómo se observan las células al microscopio? A continuación os paso unas fotografías de las células y otras que hicimos ese día.

Fotografía realizada por Cesca Andreu


Fotografía realizada por Anaïs Cedeño 1er A ESO


Fotografía realizada por Ibtissam bassa 1er C ESO


Fotografía realizada por Cesca Andreu


 Fotografía realizada por Cesca Andreu


Fotografía realizada por Irene Pardo 1er B ESO


Fotografía realizada por Laura Sarmiento 1er A ESO


Fotografía realizada por Víctor Navarrete 1er B ESO
Comentaris